Resilient Pharmacist – เภสัชกรเปลี่ยน ปรับ เปิดรับ เติบโต

บทความล่าสุด


19 ข้อ สำหรับร้านยาที่เปิดให้บริการในช่วงระบาดของ COVID-19 ต้องตั้งรับ ปรับ เปลี่ยน ?

ในสถานการณ์ของการระบาดของ COVID-19 ทำให้ร้านยาจำเป็นต้องปรับตัวในหลายด้าน เพื่อให้ยังสามารถให้บริการได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ เภสัชกรควรเตรียมการปรับปรุงระบบการทำงาน ปรับปรุงสถานที่ และรูปแบบการให้บริการ รวมถึงการเตรียมข้อมูลความรู้เพื่อให้คำแนะนำกับประชาชนได้ถูกต้อง

PV – Pharmacovigilance เภสัชในบริษัทยา ผู้จัดการ data ความปลอดภัย (จากการใช้ยา)

มองย้อนกลับไปขณะยังเป็นนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ว่าที่เภสัชกรตัวน้อยถูกสอนให้เห็นความสำคัญของอาการข้างเคียงจากยา (side effect or adverse drug reaction; ADR) เนื่องจากเป็นสิ่งที่เภสัชกรจำเป็นต้องทราบและสามารถอธิบายได้ว่า side effect ที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาหรือกลไกของยาอย่างไร เภสัชจะได้ให้คำแนะนำในการจัดการผลข้างเคียงนั้นได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม นิสิตนักศึกษาถูกสอนว่า ADR แบ่งเป็นสองประเภทหลัก ได้แก่ ADR Type A คือ ADR ที่สามารถอธิบายได้ด้วยฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ในขณะที่ ADR Type B คือ ADR ที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา แต่มีข้อสันนิษฐานหรือทฤษฎีจากผู้เชี่ยวชาญมารองรับการอธิบายในเบื้องต้น  ในที่นี้จึงอยากพาทุกคนย้อนกลับในอดีตในช่วงที่เรียนเกี่ยวกับ ADR จะมีคำสองคำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน คือ “Adverse event” และ “Adverse Drug reaction” ซึ่งถ้าเราดูตามนิยามที่ระบุไว้ในประกาศของคณะกรรมการอาหารและยา ฉบับวันที่ 18 ธันวาคม 2558 เรื่อง แนวทางสำหรับผู้รับอนุญาตในการรายงานความปลอดภัยของยาที่ใช้ในมนุษย์ ยาเสพติด และวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทที่ใช้ทางการแพทย์ภายหลังออกสู่ตลาด ว่า เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (Adverse […]

เส้นทางนักเรียนทุนรัฐบาล ปริญญาเอก Biological System Engineering สหรัฐอเมริกา

กว่าจะได้เป็นนักเรียนระดับปริญญาเอกในสหรัฐอเมริกานั้นไม่ง่ายเลย เพราะต้องผ่านขั้นตอนหลายด่าน ภญ.ภัทรสุดา ไชยสุภา นักเรียนทุนรัฐบาล กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Biological System Engineering School of Engineering ณ มหาวิทยาลัย Virginia Polytechnic Institute and State University หรือ Virginia Tech ประเทศสหรัฐอเมริกา มาบอกเล่าขั้นตอนการเตรียมตัว บรรยากาศการเรียน และสาขาวิชา มีประเด็นที่น่าสนใจไปติดตาม

5 เรื่องที่น่ารู้ของทุนให้เปล่าเรียนต่อในยุโรป

Erasmus Mundus Joint Master Degree – EMJMD เป็นหลักสูตรปริญญาโทที่ได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาระดับสูงของยุโรป อย่างน้อย 2 มหาวิทยาลัย โดยได้รับเงินทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรป ภายใต้ชื่อ ERASMUS+ รับสมัครในช่วง ต.ค. – ธ.ค. ของแต่ละปี มีการสนับสนุนทุนในหลายรูปแบบ ได้แก่ ทุนเต็มจำนวนพร้อมค่าครองชีพ ทุนเฉพาะค่าเล่าเรียน ทุนการศึกษาบางส่วน


Self-care | Lifestyle
ดูแลจิตใจ งานอดิเรก

More


Programs